الخميس، 8 نوفمبر 2012

ئایا تێ بينيت كردووه‌ ؟؟
ئایا تێ بينيت كردووه‌؟؟    
                               

لة سه‌ ر سورِهێنه‌ كاني خواي گه‌ وره‌ كه‌ لة ناوه‌ كان دا به دي ده‌ كرێت ئێــمه‌ له‌ زماني عه‌ ربيدا
10 پيتمان هه‌يه‌ كه‌ له‌ و 28 ثيتة بنة رِة تي ية كه‌ ي زماني عه‌ ره‌ بين
ئه‌ وه‌ي زۆر سة رنج رِاكێشه‌ ئه‌ وه‌ يه‌ كه‌ ته‌ نها ناوێك نادۆزيته‌ وه‌ له‌ ناو ع ه‌ ربدا كه‌ يه‌ كێك له‌ م 10 پيته‌ ي زماني عربي تيا نه‌ بێ ئه‌ وانيش ( ب ، س، م ، ا ، ل ، هـ ، ر، ح ، ن ،ي )
ت ش ده‌تواني تاقي بكة يته‌ وه‌ هيچ ناوێـــك به‌ دي ناكرێت له‌ ناو عة ربدا كه‌ چي گه رسرنج بده‌ يت ته‌ واوي ئه‌ و 10 ثيتة له‌ بسم الله الرحمن الرحيم دة كرێت پاك و بێگه‌ ردي بۆ زاتي خوا كـــــــه‌ مرؤڤه‌ كاني ده‌ سه‌ و سان كردووه‌ لة هه‌ مبه‌ ر درووستكراوه‌ كاني
شارك

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More